Αρχαία Μήθυμνα

βρέθηκε εκτεταμένος οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων